Jak się odwołać od wyników matur? (część 2)

Jakie są podstawy do odwołania się od wyników egzaminu maturalnego i ponowne sprawdzenie oraz przeliczenie punktów?
Jeśli po dokonaniu wglądu w prace egzaminacyjną okaże się, że źle zostały zsumowane punktu lub rozwiązanie zadania nie zostało zaliczone mimo iż jest merytorycznie poprawne i spełnia wszystkie warunki zawarte w kluczu odpowiedzi to warto walczyć o swoje.


Jak się odwołać od wyniku maturalnego?

Należy złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów. Trzeba zrobić to jak najszybciej, czyli do 2 dni roboczych od dnia wglądu do swojej pracy maturalnej.

Taki wniosek składa się do dyrektora odpowiedniej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Można to zrobić osobiście, przez pełnomocnika lub przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Podstawowy wzór wniosku poniżej tego postu. Trzeba go czytelnie uzupełnić (najlepiej na komputerze), wpisać swoje dane osobowe i adresowe. Jeden wniosek może dotyczyć kilku arkuszy maturalnych więc trzeba również zaznaczyć dokładnie przedmiot, poziom matury oraz należy wskazać konkretne numery zadań, których ocena powinna zostać zweryfikowana, wraz z uzasadnieniem. W podstawowym wniosku jest na to stosunkowo mało miejsca, ale jest to dokument otwarty więc można go dowolnie rozszerzyć i dołożyć tyle linijek tekstu ile jest konieczne.


Co napisać w uzasadnieniu do szczegółów wniosku?

Przede wszystkim warto rozpocząć takie uzasadnienie krótkim wstępem odnoszącym się do otrzymanego wyniku z matur oraz konkretnie przedstawić dlaczego prosicie o ponowną weryfikacje punktów, wskazując zadania z których punktacją się nie zgadzacie. Np.:

Po wglądzie do mojego arkusza maturalnego z którego uzyskałem/łam ….%, nie zgadzam się z oceną rozwiązań następujących zadań tj…………. Uważam, że udzielone przeze mnie odpowiedzi do wyżej wskazanych zadań są logicznie/merytorycznie poprawne i identyczne/tożsame/zbliżone z odpowiedziami zawartymi w zasadach oceniania rozwiązań zadań przedstawionych mi na wglądzie do moje pracy jak i opublikowanych przez CKE na stronie internetowej.

Moje zastrzeżenia dotyczą oceny następujących zadań: ..…(tutaj dokładnie, punkt po punkcie przedstawiamy swoje racje)”

Jeżeli Wasze zażalenia dotyczą złego zsumowania punktów czy niesprawdzenia któregoś zadania czy jego części to po prostu należy we wniosku te miejsca wskazać, i krótko opisać jaki jest problem. Często wnioski dotyczące takich technicznych błędów spisywane są podczas wglądu do pracy, przy pomocy pracownika OKE i załatwiane niemalże od ręki.

Bardziej szczegółowego i wnikliwego podejścia potrzeba podczas spisywania uzasadnień odnoszących się do błędów merytorycznych, popełnionych przez egzaminatora podczas oceny Waszych prac.

Pamiętajcie, że każde uzasadnienie musi odnosić się do konkretnej Waszej odpowiedzi. Warto, wręcz należy, w uzasadnieniu przepisać słowo w słowo swoją odpowiedź aby następnie się do niej odnieść. Zatem tyle różnych odpowiedzi ile osób piszących dany egzamin, a co za tym idzie wersji i przykładów odwołań.

Poniżej postaram się nakreślić kilka punktów zaczepienia na których można bazować pisząc uzasadnienia do swoich prac.

 1. Można odnieść się do schematu punktowania danego zadania.
  On jest przecież głównym wyznacznikiem podczas dokonywania oceny Waszej pracy przez egzaminatora. Jeśli Wasza odpowiedź spełnia wszelkie wymogi w nim zawarte, należy to dokładnie zaznaczyć i podkreślić w swoim uzasadnieniu. Można zacząć od przepisania treść schematu punktowania, a dalej odnieść się do swojej odpowiedzi wykazując jej zgodność z przytoczonymi zasadami. Warto również podkreślić nawet te same sformułowania.
 2. Odniesienie się do przykładowych odpowiedzi w kluczu.
  W uzasadnieniu należy udowodnić, że sens Waszej wypowiedzi jest zgodny/tożsamy/bliźniaczy/równoważny z zaprezentowanymi odpowiedziami w kluczu. Tutaj również należy pamiętać o dosłownym cytowaniu swojej odpowiedzi.
 3. Odniesienie się do treści, zwrotów zawartych w zadaniu.
  Jeśli w Waszej odpowiedzi bazowaliście na zwrotach z tekstu źródłowego, a nie zostały one uznane za poprawne prze egzaminatora, to w uzasadnieniu należałoby przepisać konkretny fragment tekstu źródłowego jak i swojej odpowiedzi zaznaczając przez pogrubienie czy podkreślenie konkretne sformułowania.
 4. Odniesienie się do literatury naukowej.
  Jeżeli zwroty, przykłady czy nazwy nie zostały zaakceptowane przez egzaminatora, a uważacie że są merytorycznie poprawne, gdyż były one zamiennie użyte w jakimś podręczniku szkolnym czy akademickim, to należy je odszukać i w uzasadnieniu dokładnie przytoczyć. Warto oprócz wskazania tytułu i autora pozycji naukowej do której się odwołujecie podać nazwę wydawnictwa, rok wydania oraz numer strony gdzie dane treści się znajdują. Można też dołączyć skan tej konkretnej treści z książki, na którą się powołujecie dla podparcia swoich zastrzeżeń. W tym przypadku trzeba pamiętać, że walka o swoje jest najtrudniejsza i czasami wymaga odwołania się do jeszcze wyższej instancji czyli do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Po złożeniu wniosku Dyrektor OKE ma 14 dni na poinformowanie Was o decyzji. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji Wasze uwagi zostaną uwzględnione to suma punktów zostanie podwyższona. Dyrektor OKE ustala nowy (podwyższony) wynik egzaminu maturalnego i wydaje nowe świadectwo dojrzałości lub aneks do świadectwa dojrzałości. Otrzymane wcześniej dokumenty z przed weryfikacji należy zwrócić do OKE.


Kiedy i jak składamy odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego?

Wniosek odwoławczy do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (KAE) można złożyć gdy otrzymacie informacje od OKE, że zadanie nie zostało dalej zaliczone ponieważ odbiega od schematu punktowania, ale jesteście pewni, że odpowiedź jest merytorycznie poprawna i zgodna z treścią polecenia. Jest to już najwyższa instancja do której można się zwrócić ze swoimi zażaleniami i od której decyzji już nie ma możliwości odwołania.

Pamiętajmy, że wniosek z odwołaniem do KAE składa się dopiero po otrzymaniu decyzji od dyrektora OKE po weryfikacji sumy punktów z egzaminu maturalnego. Ma się na to 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji (Pamiętajcie że dotyczy to wszystkich dni tygodni, a nie tylko roboczych).

Wniosek należy czytelnie uzupełnić, podając podobnie jak we wcześniejszych wnioskach swoje dane osobowe i kontaktowe. Należy również wskazać zadanie lub zadania egzaminacyjne, co do których nie zgadzacie się z przyznaną liczbą punktów, wraz z uzasadnieniem, wykazującym iż dana odpowiedź jest merytorycznie poprawna oraz spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania egzaminacyjnego oraz instrukcji dla zdającego zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym.

We wniosku tym wpisuje się swoje zażalenia dotyczące konkretnych zadań w osobnych akapitach/oknach.

Uzupełniony i podpisany wniosek składa się do Dyrektora CKE za pośrednictwem dyrektora odpowiedniego OKE. W praktyce oznacza to tyle, że składamy go w siedzibie OKE osobiście, przez pełnomocnika lub przesyłamy pocztą tradycyjną lub elektroniczną (nie ma tu podanych dokładnych wyznaczników).

Po złożeniu takiego wniosku zostaje tak naprawdę już tylko czekanie na ostateczną decyzję o przyznanym wyniku egzaminu maturalnego. Sama procedura rozpatrywania takiego wniosku jest dość zawiła, ale już kompletnie od Was niezależna. Trzeba tylko zdawać sobie sprawę, że we wstępnym etapie to ponownie dyrektor OKE rozpatruje Wasze zażalenia. Mogą być one:

 • w całości uznane – to jest najbardziej optymistyczna opcja, i informacje o niej otrzymuje się w przeciągu 7 dni, po czym wydawane są nowe dokumenty
 • w części uznane lub w całości nie uwzględnione – w obu tych przypadkach odwołanie przekazywane jest dalej do dyrektora CKE. Informacje o takim przebiegu sprawy otrzymuje się również w przeciągu 7 dni. Dalej KAE ma maksymalnie 28 dni na rozpatrzenie, przeanalizowanie odwołania i przekazanie informacji o decyzji dotyczącej sumy punktów. Jeżeli suma punktów zostanie podwyższona, wydawane są nowe dokumenty.


Pamiętać trzeba że decyzja Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest ostateczna i nie ma możliwości już odwołania się, jednakże jeżeli są powody, aby uruchomiać całą tę procedurę i powalczyć o podwyższenie wyniku z matury, to warto jest ją przejść. Zawsze trzeba walczyć o swoje. Powodzenia!

Pozdrawiam,
Ania Gajos

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o weryfikację sumy punktów (Pobierz)

Odwołanie do KAE (Pobierz)

 

 

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję